Czas pracy pedagogów, psychologa, logopedów i terapeutów
w roku szkolnym 2022/23

Szanowni rodzice!

Zapraszam do zapoznanie sie z treścią artykułów zamieszczonych na wskazanej stronie internetowej:

http://www.centrumdobrejterapii.pl/kategoria/materialy-dla-pacjentow/psychologia-dzieci-i-mlodziezy

1. Dlaczego nie kara, tylko konsekwencja?
http://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/dlaczego-nie-kara-tylko-konsekwencja

2. Jak panować nad emocjami?
http://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/jak-panowac-nad-emocjami

3. Jak motywować nastolatka do zmiany zachowania
http://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/jak-motywowac-nastolatka-do-zmiany-zachowania

4. Autorytet z obecnością
  http://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/autorytet-z-obecnoscia

psycholog Magdalena Stanisławska

Do podstawowych obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności:

I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
1.
Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
2.
Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych.
3.
Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
4.
Współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
5.
Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
6.
Wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
7.
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
8.
Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
9.
Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
10.
Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

II. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
1.
Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
2.
Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
3.
Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
4.
Wspieranie działań tworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku.
5.
Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
6.
Współpraca z instytucjami i organizacjami w środowisku zajmującymi się problemami opieki i wychowania.

III. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:
1.
Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
2.
Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (prowadzenie terapii pedagogicznej).
3.
Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

IV. W zakresie indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej:
1.
Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
2.
Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
3.
Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku.
4.
Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
5.
Wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
6.
Udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej.

V. W zakresie pomocy materialnej:
1.
Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym.
2.
Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne.
3.
Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
4.
Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

Back to Top